- Các thế lực thù địch ráo riết thực hiện “diễn biến hòa bình”, “cách mạng màu”

Các thế lực thù địch ráo riết thực hiện “diễn biến hòa bình”, “cách mạng màu”
Theo tham luận của Đảng bộ Công an Trung ương, 5 năm qua, bên cạnh tình hình thế giới phức tạp, ở nước ta, các thế lực thù địch, phản động ráo riết thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, “cách mạng màu”… nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Sáng 22/1/2016, trong phiên thảo luận các văn kiện Đại hội Đảng 12, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tham luận của Đảng bộ Công an Trung ương về Đổi mới toàn diện công tác Công an đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Tham luận của Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương bày tỏ sự nhất trí cao với Báo cáo chính trị và các văn kiện trình Đại hội.
Tham luận nêu rõ: Năm năm qua, bên cạnh những nhân tố tích cực, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến rất mới, phức tạp, khó dự báo, tác động đến hòa bình, ổn định của mỗi quốc gia. Đối với nước ta, các thế lực thù địch, phản động ráo riết thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Các cơ quan đặc biệt nước ngoài tập trung tấn công, thâm nhập, tác động hòng chuyển hóa, tạo dựng các nhân tố chống đối trong nội bộ; đẩy mạnh tập hợp lực lượng đối lập trong nội địa nhằm tiến hành cái gọi là “cách mạng màu” ở Việt Nam. Số đối tượng chống đối trong nước cấu kết chặt chẽ với bọn phản động bên ngoài hoạt động chống phá quyết liệt.

Những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ngày càng phức tạp và nguy hiểm hơn; tình trạng lộ, lọt bí mật nhà nước rất nghiêm trọng; các hội, nhóm trái pháp luật hoạt động ngày càng công khai, thách thức. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp.

Trong bối cảnh đó, lực lượng Công an nhân dân đã quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục đổi mới nhiều chủ trương, đối sách, giải pháp bảo vệ an ninh, trật tự, triển khai đồng bộ các mặt công tác, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ “bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống” như Nghị quyết Đại hội lần thứ 11 của Đảng đã đề ra.

Chủ động tham mưu với Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhiều chủ trương, giải pháp cơ bản, có ý nghĩa chiến lược về bảo đảm an ninh, trật tự, kết hợp chặt chẽ giữa an ninh, quốc phòng với kinh tế, đối ngoại; xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh, nhất là những vấn đề liên quan đến bảo vệ chủ quyền biển, đảo; giữ vững thế chủ động chiến lược, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa.

Công tác phòng ngừa, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; tập trung phát hiện, triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; điều tra, khám phá nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, ma túy, sử dụng công nghệ cao đặc biệt nghiêm trọng, thu hồi cho Nhà nước hàng chục nghìn tỷ đồng; kiềm chế gia tăng tội phạm; tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án hình sự đạt và vượt chỉ tiêu mà Quốc hội, Chính phủ đề ra.

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh, nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân được củng cố, gắn kết chặt chẽ với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Ngoài ra, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được tăng cường cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ được nâng lên; phương tiện, điều kiện làm việc được cải thiện; tuyệt đại bộ phận cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; xuất hiện ngày càng nhiều người tốt, việc tốt và những tấm gương mưu trí, dũng cảm hy sinh trong công tác, chiến đấu.

Những kết quả, thành tích nêu trên đã góp phần quan trọng bảo vệ chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Tham luận của Đảng bộ Công an trung ương nêu rõ: Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, khó lường. Chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, tranh chấp tài nguyên, chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo, xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động can thiệp, lật đổ, ly khai, khủng bố quốc tế tiếp tục gia tăng với hình thái, tính chất, mức độ ngày càng nguy hiểm hơn.

Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ; gia tăng liên kết trong – ngoài hòng tập hợp lực lượng, hình thành và công khai tổ chức chính trị đối lập trong nội địa, chuẩn bị điều kiện tiến hành “cách mạng màu” nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm kinh tế, tham nhũng, ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tệ nạn xã hội, giữ gìn kỷ cương, phép nước sẽ vẫn là mặt trận nóng bỏng.

Do đó, nhiệm vụ của Bộ công an thời gian tới hết sức chú trọng vào:

Thứ nhất, tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, làm cơ sở, định hướng để tiếp tục đổi mới toàn diện công tác Công an.

Thứ hai, nâng cao năng lực nắm tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo chiến lược, nhận diện sớm các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh, trật tự và triển khai có hiệu quả đường lối đối nội, đối ngoại của đất nước.

Thứ ba, đổi mới và nâng cao chất lượng toàn diện công tác giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; kịp thời triệt xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, không để phát sinh các tụ điểm phức tạp mới; kiềm chế gia tăng tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, làm giảm các loại tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, không để tội phạm gia tăng, không để tội phạm lộng hành. Đề cao tinh thần “thượng tôn pháp luật”, cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra tội phạm, không để lọt tội phạm, không để oan, sai.

Thứ tư, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự gắn kết chặt chẽ với tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng cải tiến quy trình bảo đảm công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tập trung quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, nhất là đối với các ngành nghề nhạy cảm, không để hình thành các tụ điểm tệ nạn về ma túy, cờ bạc, mại dâm. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ, kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống thiên tai.

Thứ năm, đặc biệt chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, phát huy đồng bộ, toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, trong đó công tác xây dựng Đảng là then chốt; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, đề cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; công tác tổ chức cán bộ là khâu đột phá; tổng kết thực tiễn và đúc kết lý luận là nhiệm vụ quan trọng.

Chuyển mạnh từ tư duy hậu cần phục vụ sang hậu cần chủ động bảo đảm. Tăng cường cơ sở vật chất – kỹ thuật, phát triển công nghiệp an ninh, huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Chủ động nghiên cứu, sản xuất thiết bị kỹ thuật, vũ khí, công cụ hỗ trợ phù hợp với tính chất công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân.

THEO INFONET

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét