- THẬP CAN CHIẾT TỰ (Nhật Chủ- Tức Can ngày sinh)

1. Chữ Giáp
(Giáp Tí, Giáp Tuất, Giáp Thân, Giáp Ngọ,Giáp Thìn, Giáp Dần)
Nhân sanh Giáp tự biến thành Điền 
Phú quý vinh hoa thực lộc thiên 
Phụ mẫu huynh đệ tha biệt sở 
Phu thê nhị đại hậu song toàn 
**** 
Chữ Giáp có số đất điền 
Bằng khôngcũng hưởng lộc tài tự nhiên 
Anh em nào có cậy trông 
Tha hương lập nghiệp mà nên cửa nhà 
Vợ chồng thay đổi nhiều lần 
Trai thay đổi vợ, gái thay đổi chồng 
Cho hay duyên số ở trời 
Khá làm âm đức, phước đành hậu lai 
Số này tuổi nhỏ tay không 
Lớn lên có của, vợ chồng làm ra 

2. Chữ Ất 
(Ất Hợi,Ất Dậu, Ất Mùi, Ất Tỵ, Ất Mẹo, Ất Sửu) 
Nhân sanh Ất tự biến thành Vong 
Gia thất, tiền tài tất thị không 
Lục sức tị phiền du vong bại 
Phu thê biến cải định nan phùng 
**** 
Người sanh chữ Ất gian nan 
Lắm khi dào dạt, lắm lần tay không 
Nuôi vật, vật cũng tang thương 
Ở cùng bầu bạn chẳng phần đặng yên 
Vợ chồng thay đổi lương duyên 
Trai thay đổi vợ, gái thay đổi chồng 
Số này sớm cách quê hương 
Ra ngoài lập nghiệp mới nên cửa nhà 
Cho hay số ở Thiên Tào 
Người hiền lận đận, tuổi già nhờ con 

3. Chữ Bính 
(Bính Dần, Bính Tý, Bính Thân, Bính Ngọ, Bính Thìn) 
Nhân sanh Bính tự biến thành Tù 
Lão thiểu vô an hạn bất chu 
Sở hữu ngoại nhân y hữu định 
Thân cư quan quý quá niên trường 
**** 
Chữ Bính số cũng quạnh hiu 
Người sanh chữ ấy trọn đời âu lo
Tuổi nhỏ bịnh hoạn ốm đau 
Lớn tuổi cô quạnh một mình thảm thương 
Số này lập nghiệp tha phương 
Có chí tu niệm kính tin Phật Trời 
Nếu mà giữ dạ hiền lương 
Tuổi già sẽ được lộc tài tự nhiên 
Những người có chí thiện nhân 
Có khi lao khổ có ngày thảnh thơi. 

4. Chữ Đinh 
(Đinh Mẹo, Đinh Sửu, Đinh Hợi, Đinh Dậu, Đinh Mùi,Đinh Tỵ) 
Nhân sanh Đinh tự biến thành Du 
Gia thất tiền tài thường đảo lộn 
Thiếu niên lao khổ uổng công phu 
Trung vận trùng lai phú đắc vinh 
**** 
Chữ Đinh biến thành chữ Du 
Số nhỏ bệnh tật ốm đau thường thường 
Lắm lần tai nạn thảm thương 
Nhờ có hồng phước Phật Trời chở che 
Lớn lên thông tuệ khác thường 
Có quyền có chức có tài tự nhiên 
Có chí sáng tác mọi ngành 
Có tài có đức cầm quyền điểm binh 
Xét xem qua số nợ duyên 
Trai đôi ba vợ, gái thì truân chuyên 
Nết na đức hạnh dung hoà 
Nhưng mà cũng chịu vui chiều buồn mai 
Cho hay căn số tự Trời 
Duyên đầu lỡ dở hiệp hoà duyên sau 
Có căn tích thiện tu nhân 
Tuổi già chung hưởng lộc tài ấm no 

5. Chữ Mậu 
(Mậu Thìn, Mậu Tý, Mậu Tuất, Mậu Thân, Mậu Ngọ, Mậu Dần) 
Nhân sanh Mậu tự biến thành Quả 
Phiêu phất tha phương định thất gia 
Cô độc một thân không chỗ định 
Hành thân phản mại lạc ngâm nga 
**** 
Chữ Mậu cô quạnh tha phương 
Lìa nhà xa xứ, lắm lần gian nan 
Anh em ruột thịt chẳng hoà 
Tha phương bầu bạn chỉ nhờ người dưng 
Gái thì lận đận lương duyên 
Khi thì vui vẻ khi tan nát lòng 
Đôi lần mới đặng thành công 
Tuổi trẻ lao khổ, tuổi già nhờ con 
Tánh hay tích thiện từ hoà 
Tin Trời, tưởng Phật lòng hàng ái tha 
Những ai có chí tu nhơn 
Tuy rằng hoạn nạn, phước còn hậu lai 

6. Chữ Kỷ 
(Kỷ Tỵ, Kỷ Mẹo, Kỷ Sửu, Kỷ Hợi, Kỷ Dậu, Kỷ Mùi) 
Nhân sanh Kỷ tự biến thành Ân 
Gia thất tiền tài mạng giaù sang 
Gia sự đa tài, sanh con thảo 
Hữu thời tấn tới tợ phi vân 
**** 
Chữ Kỷ biến thành chữ Ân 
Tánh thì mau mắn làm ơn cho người 
Tấm lòng trung trực vẹn bề 
Làm ơn nên oán, nhiều lần tân toan 
Của, con có sẵn tuổi già 
Tuổi trẻ lao khổ tha phương lập thành 
Nhiều khi tán tụ như sương 
Khi ăn chẳng hết,khi thì tay không 
Nợ duyên tan vỡ buồn lòng 
Đôi lần ly hiệp mới nên gia đình 
Khá nên tích thiện tu thân 
Tuổi già sẽ thấy môn đình sum vinh 

7. Chữ Canh 
(Canh Ngọ, Canh Thìn, Canh Dần, Canh Tý, Canh Tuất, Canh Thân) 
Nhân sanh Canh tự biến thành Cô 
Số ấn công hầu lưu đất khách 
Gia thất gầy nên thừa tổ đức 
Phước tài tái tận mãn vinh hoa 
**** 
Nhân sanh Canh tự biến thành Cô 
Số ấn công hầu nên danh phận 
Bằng không thì cũng lắm nghề khéo thay 
Vợ chồng cách trở sơn xuyên 
Đôi lần ly hiệp mới nên cửa nhà 
Gái thì hiu quạnh muộn màng 
Bằng không thì cũng đôi lần mới nên 
Số này tu niệm thì hay 
Hậu lai sẽ hưởng phước dày lộc cao 
Có đâu thiên vị người nào 
Số cao thì hưởng lộc tài tự nhiên 

8. Chữ Tân 
(Tân Mùi, Tân Tỵ,Tân Mẹo, Tân Sửu, Tân Hợi, Tân Dậu) 
Nhân sanh Tân tự biến thành Tan 
Tánh khí hiền lương lập nghiệp nan 
Phụ phụ nhất tâm lưỡng nhân thú 
Bằng hữu cự tộc rất vinh quang 
**** 
Chữ Tân biến thành chữ Tan 
Gia đình dời đổi đắng cay muôn vàn 
Một thân tự lập mà nên 
Tha phương lắm độ phong sương hải tần 
Lương duyên thay đổi đôi lần 
Tuổi già phú túc miên miên cửu trường 
Những người có chí thiện nhân 
Trời dành hậu quả hưởng nhờ phước dư 

9. Chữ Nhâm 
(Nhâm Thân, Nhâm Ngọ,Nhâm Thìn, Nhâm Dần, Nhâm Tý, Nhâm Tuất) 
Nhân sanh Nhâm tự biến thành Vương 
Thân thọ mạng trường thiên số chung 
Tị hiềm hung đồ tha biệt sở 
Thân cư quan quý hậu an khương 
**** 
Chữ Nhâm biến thành chữ Vương 
Thân thì thọ số, mạng thì vinh quang 
Có lần cách trở gia hương 
Xứ xa lập nghiệp, vinh quang ai bì 
Số này nghiệp tổ không nhờ 
Thân lưu đất khách lập nên cơ đồ 
Trai thì vợ đôi,vợ ba 
Gái thì số cũng đôi lần mới nên 
Khá nên tích đức thiện nhơn 
Hậu lai sẽ hưởng phước Trời ấm no 

10. Chữ Quý 
(Quý Dậu, Quý sửu, Quý Tỵ, Quý Hợi, Quý Mùi, Quý Mẹo) 
Nhân sanh Quý tự biến thành Thiên 
Tiền hậu phu thê y lộc nhiên 
Chức phận văn chương đa phú quý 
Trí tuệ vinh hoa hưởng thọ trường 
**** 
Chữ Quý biến thành chữ Thiên 
Trai thời chức phận, gái thời chính chuyên 
Số này cũng có đất điền 
Gia môn phú túc thọ trường bền lâu 
Vợ chồng hoà thuận đủ điều 
Khi ra phong nhã, khi vào hào hoa 
Nếu mà tích thiện, tu thêm 
Ngày sau con cháu miên miên cửu trường
****

- CÔ THẦN: Người phạm sao này phải chịu phận bạc, mọi việc phải tự mình lo liệu, anh em bất hòa lại khắc vợ, chồng, con cái.
- QUẢ TÚ: Người gặp sao này thì khắc vợ, chồng, con cái, không nhờ cậy anh em. Gái gặp sao này không lấy chồng được. (Số người bạc phận)

- ĐẠI BẠI: Người gặp sao này lập gia đình không thành, như có những điều tốt khác thì được nhẹ bớt, bằng không thì sự nghiệp khó mong.
- LANG PHẠM: Người gặp sao này chiếu mạng nên đi xứ khác lập nghiệp mới tốt, nếu ở nơi quê cha mẹ sanh thì thất bại.
- BÁT BẠI: Số gặp sao Bát bại chiếu, gia đình, sự nghiệp lập không thành, trai hay gái đều là kẻ lưu lạc phong sương.
- TIỂU LANG PHẠM: Người gặp sao này chiếu, trai thì phải làm con nuôi hoặc làm bộ hạ cho kẻ khác, gái thì kỵ cha, mẹ, anh, em, bà con.
- PHI THIÊN LANG PHẠM: Người gặp sao này chiếu mạng giống y như Tiểu lang phạm ở trên.
- PHÁ GIA SÁT: Người gặp Phá gia sát không ở quê mẹ lập nghiệp được, phải đi xứ khác làm mới được thịnh vượng.
- TAM HÌNH SÁT: Người gặp sao này trong đời phải cẩn thận giữ gìn kẻo bị bắt giam, có phước thì qua khỏi, nếu không sẽ bị án tù.
- ĐẠI HAO: Người gặp sao này phải ngừa sự làm ăn thất bại, tiền bạc phải cẩn thận kẻo hao bớt bất ngờ. Phải nên dè dặt.
- LỤC HẠP: Người gặp sao này, cha mẹ, anh em, bà con, gia đình làm ăn đều được thuận lợi, ăn mặc có dư
- QUAN SÁT: Gặp sao này thuở nhỏ khó nuôi, lớn lên thường có tai nạn, nếu không phải chịu tật.
- ĐOẢN MẠNG SÁT: Gặp sao này, lúc cha, mẹ mới sanh khó nuôi, hạn 8 tuổi, 6 tuổi và 12 tuổi, nếu qua khỏi thì đến 21 và 30 tuổi phải phòng, không thì gặp số phận bi thương.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét