- BIỂU TƯỢNG TỐT LÀNH CỦA MƯỜI HAI CON GIÁP1• Vật phẩm tốt lành cho ngưòi tuổi chuột
Đối với người tuổi chuột thì tam hợp lục hợp ứng vào khỉ, rồng và trâu. Nếu đeo bùa bằng vàng hay bằng ngọc, cũng nên lấy hình tượng ba con vật này là chính.

2• Vật phẩm tốt lành cho người tuổi trâu
Đối với người tuổi trâu, thỉ tam hợp lục hợp ứng vào rắn, gà và chuột, nếu đeo bùa bằng vàng hay bằng ngọc, cũng nên lấy hỉnh tượng ba con vật này là chính.

3• Vật phẩm tốt lành cho người tuổi hổ
Đối với ngưòi tuổi hổ, thì tam hợp lục hợp ứng vào rắn, gà và chuột. Nên đeo bùa bằng vàng hay bằng ngọc, cũng nên lấy hình tượng ba con vật này là chính.

4• Vât phẩm tốt lành cho ngưòi tuổi thỏ (mão)
Đối với người tuổi thỏ (mão) thì tam hợp lục hợp ứng vào lợn, dê và chó. Nếu đeo bùa bằng vàng hay bằng ngọc, cũng nên lấy hình tượng ba con vật này là chính.

5• Vật phẩm tốt lành cho người tuổi rồng
Đối với người tuổi rồng, thì tam hợp và lục hợp ứng vào con khỉ, con chuột và con gà, nên nếu đeo bùa dù là bằng vàng hay bằng ngọc, thì cũng nên chạm khắc ba con giống này là chính.

6• Vật phẩm tốt lành cho người tuổi rắn
Đối với người tuổi rắn, thì tam hợp và lục hợp ứng 
vói trâu, gà và khỉ, nếu đeo bùa bằng vàng hay bằng ngọc, thì cũng nên dùng hình tượng ba con vật này là chính.

7• Vật phẩm tốt lành cho ngưòi tuổi ngựa
Đối với người tuổi ngựa, thì tam hợp lục hợp ứng với hổ, chó vả dê, nếu đeo bùa bằng vàng hay bằng ngọc, thì cũng nên dùng hình tượng của ba con vật này là chính.

8• Vật phẩm tốt lành cho người tuổi dê
Đối với người tuổi dê, thì tam hợp ứng vào con lợn, thỏ và ngựa. Nếu đeo bùa bằng vàng hay bằng ngọc, cũng nên dùng hình tượng ba con này là chính.

9• Vật phẩm tốt lành cho người tuổi khỉ
Đối với người tuổi khỉ, thỉ tam hợp lục hợp ứng vào chuột, rồng và rắn. Nếu đeo bùa bằng vàng hay bằng ngọc, cũng nên lấy hình tượng ba con vật này là chính.

10• Vật phẩm tốt lành cho người tuổi gà
Đối với người tuổi gà, thì tam hợp lục hợp ứng vào rắn, trâu và rồng. Nếu đeo bùa bằng vàng hay bằng ngọc, cũng nên dùng hình tượng ba con vật này là chính.

11• Vật phẩm tốt lành cho người tuổi chó
Đối với người tuổi chó, thì tam hợp lục hợp ứng vào hổ, ngựa và thồ. Nếu đeo bùa bằng vàng hay bằng ngọc cũng nên dùng hình tượng ba con vật này là chính. 

12• Vật phẩm tốt lành cho người tuổi lợn
Đối với người tuổi lợn, thì tam hợp lục hợp ứng vào mèo (thỏ), dê và hổ. Nếu đeo bùa bằng vàng hay bằng ngọc, cũng nên dùng hình tượng ba con vật này là chính

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét