Khảo sát về Liêm chính trong Thanh niên Việt Nam 2014KẾT LUẬN & KHUYẾN NGHỊ

Nhìn chung, Khảo sát 2014 cho thấy một bức tranh đa chiều. Một mặt, thanh niên thể hiện họ vẫn tin tưởng mạnh mẽ vào giá trị liêm chính và trải nghiệm của thanh niên về tham nhũng trong các lĩnh vực được khảo sát đã giảm so với năm 2011. Thanh niên cũng tin tưởng mạnh mẽ vào khả năng góp phần nâng cao liêm chính và sẵn sàng tham gia các hoạt động cụ thể. Mặt khác, thanh niên hiện nay cũng có vẻ dễ dàng thỏa hiệp giá trị về liêm chính hơn, nhất là để đảm bảo thu nhập gia đình. Họ cũng trở nên bi quan hơn về hiệu quả của việc tố cáo tham nhũng. Đồng thời có sự khác biệt đáng kể trong thái độ và nguồn thông tin ảnh hưởng tới liêm chính giữa nhóm thanh niên có trình độ học vấn cao hơn và nhóm có trình độ học vấn thấp hơn. Điều này cho thấy các bên liên quan cần chủ động hỗ trợ thanh niên - vốn là những người có cam kết mạnh mẽ với các giá trị của bản thân - để giúp họ thực hành và xây dựng giá trị liêm chính trong một môi trường đầy thách thức. Dưới đây là một số khuyến nghị chính với các bên liên quan nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu này.
Các cơ quan phòng, chống tham nhũng, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và các cơ sở giáo dục
• Mở rộng phạm vi, nội dung và tăng cường hiệu quả của công tác giáo dục về phòng, chống tham nhũng và liêm chính cho thanh niên.
• Tích cực hỗ trợ các hoạt động về tăng cường liêm chính trong thanh niên do các cơ quan nhà nước, tổ chức đoàn thể, các tổ chức xã hội dân sự hay cơ sở giáo dục thực hiện.
• Tập trung các nỗ lực phòng, chống tham nhũng vào những lĩnh vực mà thanh niên dễ gặp phải hiện tượng tham nhũng như giáo dục, y tế.
• Khuyến khích sự tham gia của giáo viên, học sinh, sinh viên và phụ huynh vào quá trình thảo luận và đẩy mạnh thực hiện các ý tưởng về liêm chính và một nền giáo dục sạch.
•Xây dựng các hệ thống và quy trình phù hợp nhằm đảm bảo liêm chính trong nhà trường và lớp học.
Các tổ chức thanh niên chính thức và không chính thức, các tổ chức phi chính phủ và các chủ thể khác quan tâm đến việc hỗ trợ các hoạt động nâng cao liêm
chính trong thanh niên
• Cân nhắc lồng ghép chủ đề giáo dục liêm chính trong thanh niên như một hoạt động ưu tiên trong các kế hoạch hàng năm, đặc biệt là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
• Cân nhắc lồng ghép chủ đề liêm chính trong thanh niên vào các hoạt động đang thực hiện, hợp tác với các sáng kiến về liêm chính trong thanh niên hiện nay.
• Xem xét sử dụng một cách phù hợp các kết quả của Khảo sát 2014 trong quá trình xây dựng các sáng kiến về liêm chính trong thanh niên.
Thanh niên
• Tham gia hoặc tự thực hiện các sáng kiến về liêm chính và khuyến khích bạn bè cùng tham gia vào các hoạt động này để học hỏi, có thêm động lực và truyền cảm hứng cho những người khác thực hành liêm chính.
Phụ huynh và các thành viên khác trong gia đình
• Khuyến khích phát triển các giá trị dựa trên nền tảng liêm chính bằng cách làm gương và khuyến khích con cái hành xử một cách liêm chính.
• Tích cực tham gia và sử dụng các cơ chế trách nhiệm giải trình sẵn có tại các cơ sở giáo dục để yêu cầu đảm bảo một nền giáo dục sạch.
Các cơ quan báo chí
• Tham gia tích cực và chủ động vào việc tăng cường nhận thức của thanh niên về liêm chính.
• Tăng cường thông tin tới các nhóm thanh niên kém ưu thế hơn, tùy theo thế mạnh và phạm vi hoạt động cụ thể của mình.
Các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp
• Hỗ trợ các sáng kiến về liêm chính trong thanh niên để họ có thể thể hiện khả năng lãnh đạo và cho thấy ý nghĩa của liêm chính đối với việc phát triển sự nghiệp.
• Xây dựng và áp dụng các quy trình tuyển dụng minh bạch và mang tính cạnh tranh, trong đó nhấn mạnh yêu cầu về liêm chính đối với các ứng viên.
- Xem thêm tại: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150809/khao-sat-ve-liem-chinh-trong-thanh-nien-viet-nam-2014#sthash.S0Yi6gAM.dpuf

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét