CHUYỆN VỀ NGƯỜI MẮC BỆNH QUÊN VÀ BÀI HỌC Ý NGHĨA

Nước Tống có người tự nhiên mắc phải bệnh quên: buổi sáng lấy gì của ai, buổi chiều đã quên; ngày nay cho ai cái gì, ngày mai đã quên; ra đường quên cả đi; ở nhà quên cả ngồi; trước có làm những gì, bây giờ quên hết; bây giờ đang làm gì, sau nay cũng quên hết.
Cả nhà anh lấy làm lo. Xem bói không tốt, đi cúng không đỡ. Ðón thầy chữa thuốc cũng không khỏi.
Sau có Ông đồ người nước Lỗ nói sẽ chữa được. Vợ người có bệnh hứa với Ông hễ chữa khỏi thì chia cho nửa cơ nghiệp.
Ông đồ nói:
Bệnh nầy bói không ra được, cúng không khỏi được, thuốc không chữa được. Nay tôi thử hóa cái làm tinh, biến cái trí lực của anh ta, may mà khỏi chăng?
Nói đoạn Ông đồ liền sai lột áo để cho rét, thì thấy anh ta xin áo, sai cấm ăn, để cho đói, thì thấy anh ta xin ăn, sai đem vào chỗ tối, thì thấy anh ta xin ra chỗ sáng.

Ông đồ hớn hở bảo con anh ta rằng:
- Bệnh chữa được, song môn thuốc của tôi bí truyền không thể nói cho ai biết. Rồi Ông đuổi cả người chung quanh đi, chỉ một mình Ông ở với người có bệnh trong 7 ngày. Chẳng biết Ông đồ chữa chạy thế nào mà bệnh lâu năm như thế nhất đáng khỏi phăng.
Khi anh bệnh đã tỉnh như thường, anh liền nổi cơn giận, chửi vợ đánh con, cầm giáo đuổi Ông đồ.
Người ta bắt anh và hỏi vì cớ gì mà anh giận như vậy. Anh nói:
- Lúc trước ta có bệnh quên, thì trong lòng ta thản nhiên khoan khoái, trời đất có hay không, ta cũng chẳng biết. Nay ta hết bệnh, ta nhớ lại cả những việc vài mươi năm về trước, việc còn, việc mất, việc được, việc hỏng, việc thương, việc yêu, việc vui, việc ghét, trong lòng lại muôn mối ngỗn ngang bời bời nổi lên. Ta e sau nầy, những việc còn, mất, được, hỏng, thương, vui, yêu, ghét ấy cứ vướng vít trong lòng ta mãi mãi thì bấy giờ dù muốn quên cả đi một phút, một lát, liệu còn có được nữa chăng?
Đôi khi, học cách quên đi những buồn vui được mất của đời người, tập sống đơn giản mới là điều khiến ta hạnh phúc và vui vẻ đúng không bạn?
St

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét